دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چارت جدید کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  (گرایش بازاریابی)

                               

 

 

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

 

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2308050

1

تحلیل آماری

2

2308056

2

روش تحقیق پیشرفته ( درس پیش نیاز)

 

2

2308051

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2308057

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

 

2

2308052

3

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

2308058

4

 

مدیریت استراتژیک بازاریابی

2

2308053

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

2308059

5

 

مدیریت استراتزیک پیشرفته

2

2308054

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

2308060

6

اخلاق و احکام کسب و کار

2

2308055

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

(صفر واحدی)

0

2308080

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

2308061

2

 

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

2

2308062

3

بازاریابی صنعتی و خدمات

 

2

2308063

4

 

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

2

2308064

5

پایان نامه )صفر واحدی)             

0

2308080

 

 

 

 

 

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه(چهارواحدی)

 

 

4

2308081

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست  

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23080490)اخذ نمایند.

 

توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15   بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 

 

 

 

                                  

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ساعت 11:48  توسط  احمدی نسب  | 

چارت  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

‫ روانشناسی عمومی پیشرفته

3

‫2311001

1

‫ انگیزش و هیجان

2

‫2311005

2

‫ روشهای آماری پیشرفته

3

‫2311002

2

‫ روانشناسی یادگیری و تفکر

2

‫2311007

3

‫ روشهای تحقیق در روانشناسی

3

‫2311003

3

‫ پسیکو فیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2

‫2311009

4

نظریه های شخصیت

2

2311004

4

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

2

2311010

 

 

 

 

5

‫ مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

2

‫2311011

 

 

 

 

6

‫ روانشناسی رشد پیشرفته

2

‫2311012

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

‫ روانشناسی کودکان استثنایی

3

‫2311013

2

‫ سمینار در نظریه ها و یافته های

2

‫2311014

3

پایان نامه (صفر واحدی)

0

23110360

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

‫‫23110360

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

4

‫2311036

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23120180)اخذ نمایند.

 

                                                                                                     توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15  بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 
   

 

 

                                           

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ساعت 11:46  توسط  احمدی نسب  | 

چارت  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

‫ آمار استنباطی

3

‫2311023

1

روش های تحقیق

3

2311024

2

‫ روانشناسی شخصیت (ارشد تربیتی)

2

‫2311025

2

‫ نظریه ها و روشهای آموزش

2

‫2311029

3

‫ راهنمایی و مشاوره

2

‫2311026

3

‫ روانشناسی اجتماعی پیشرفته

2

‫2311030

4

‫ روانشناسی تربیتی

2

‫2311027

4

‫ سنجش و اندازه گیری

2

‫2311032

5

نظریه های رشد

2

2311031

5

‫ نظریات ترتیبی و مکاتب فلسفی

2

‫2311033

6

 

 

 

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش

2

2311028

2

نظریه های یادگیری کاربردی

2

2311034

3

تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته

2

2311035

4

 

 

 

5

پایان​نامه (صفر واحدی)

0

‫23110150

6

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

‫23110150

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

4

‫2311015

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23120180)اخذ نمایند.

 

                                                                                                                     توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15                        بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 
   

                          

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ساعت 11:44  توسط  احمدی نسب  | 

 

 

 

                                 

 

چارت رشته آموزش زبان 

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

مسائل زبانشناسی

2

2303001

1

زبانشناسی مقابله ای وتجزیه وتحلیل خطا ها

2

2303006

2

آواشناسی آموزشی

2

2303002

2

اصول وروش تدریس مهارتها

2

2303003

3

اصول وروش تدریس زبان های خارجی

2

2303007

3

آزمون  زبان خارجی

2

2303009

4

روش تحقیق

2

2303004

4

روانشناسی زبان

2

2303010

5

نگارش پیشرفته

2

2303016

5

آمار و کامپیوتر

2

2303023

6

 

 

 

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

سمینار(مسائل آموزش زبان)

2

2303012

2

تهیه وتدوین مطالب درسی

2

2303017

3

زبانشناسی کاربردی

2

2303018

4

جامعه شناسی زبان

2

2303021

5

پایان​نامه (صفر واحدی)

0

‫23030150

6

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

‫23030150

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

6

‫2303015

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(23030150)اخذ نمایند.

 

                                                                                                                توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15                        بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 
   

                                 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ساعت 11:43  توسط  احمدی نسب  | 

 چارت ادبیات عرب

                        

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

‫کامپیوتر وآشنایی با نرم افزارها

 

2

‫2304001

1

‫صرف و نحو2

 

2

‫2304011

 

2

‫تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان اموی

2

‫2304004

 

2

‫متون نظم نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2

‫2304009

 

3

‫متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی

2

‫2304005

 

3

‫متون علمی اسلامی

2

‫2304019

 

4

‫صرف و نحو1

2

‫2304007

4

‫تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا سقوط بغداد

2

‫2304013

 

5

‫روش تحقیق و سمینار مسائل علمی مربوط

2

‫2304015

5

‫مقاله نویسی ومحاضره

2

‫2304003

 

6

 

 

 

6

‫متون نظم و نثر از دوره عباسی تا سقوط بغداد

2

‫2304014

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2

2308008

2

متون نظم ونثر دوره معاصر

2

2304010

3

معانی وبیان وبدیع

2

2304012

4

تاریخ ادبیات دوره معاصر

2

2304017

5

پایان​نامه (صفر واحدی)

  0

23040180

6

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

23040180

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

4

2304018

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23120180)اخذ نمایند.

 

                                                                                                                     توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15   بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 
   
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ساعت 11:36  توسط  احمدی نسب  | 

ورودی 1394 به بعد

                      

چارت جدید زبان وادبیات انگلیسی 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

مقاله نویسی

2

230400

1

رمان قرن نوزدهم انگلستان

2

230405

2

نقد ادبی 1

2

230401

2

شعر دوره ویکتوریا

2

230406

3

نقد ادبی 2

2

230402

3

شاعران رمانتیک

2

230407

4

ادبیات قرن نوزدهم آمریکا

2

230403

4

شعر معاصر انگلیسی

2

230408

5

ادبیات رنسانس

2

230404

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

سال دوم- نیمسال اول

 

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

ادبیات جهان

2

230409

2

نمایشنامه نوین اروپا وآمریکا

2

230410

3

پایان​نامه (صفر واحدی)

0

230450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

‫230450

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

6

‫230451

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫230450) اخذ نمایند.

 

                                                                                                                     توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15                        بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 
   
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ساعت 11:33  توسط  احمدی نسب  | 

چارت جدید کارشناسی ارشد ادبیات پایداری

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

مبانی ادبیات پایداری

2

23112019

1

تطور متون نثر فارسی

2

23112023

2

تطور متون نظم فارسی

2

23112020

2

تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی

2

23112024

3

نظریه ها ونقد ادبی

2

23112021

3

متون نظم ونثر عربی

2

23112025

4

ساخت دستوری زبان فارسی

2

23112022

4

بلاغت کاربردی

2

23112026

5

مرجع شناسی وروش تحقیق

2

23112031

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

حماسه های مذهبی وتاریخی

2

23112027

2

مطالعا ت تطبیقی ادبیات پایداری ایران وجهان

2

23112028

3

تحلیل متون نظم پایداری

2

23112029

4

تحلیل متون نثر پایداری

2

23112030

5

پایان​نامه (صفر واحدی)

0

‫23120180

6

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

‫23120180

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

4

‫2312018

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23120180)اخذ نمایند.

 

                                                                                                                     توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15                        بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 
   

                         

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:56  توسط  احمدی نسب  | 

                        چارت جدید کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی       

 

 

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

 

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2308050

1

تحلیل آماری

2

2308056

2

روش تحقیق پیشرفته ( درس پیش نیاز)

 

2

2308051

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2308057

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

 

2

2308052

3

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

2308058

4

 

مدیریت استراتژیک بازاریابی

2

2308053

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

2308059

5

 

مدیریت استراتزیک پیشرفته

2

2308054

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

2308060

6

اخلاق و احکام کسب و کار

2

2308055

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

(صفر واحدی)

0

2308080

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

2308061

2

 

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

2

2308062

3

بازاریابی صنعتی و خدمات

 

2

2308063

4

 

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

2

2308064

5

پایان نامه )صفر واحدی)             

0

2308080

 

 

 

 

 

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه(چهارواحدی)

 

 

4

2308081

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست  

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23080490)اخذ نمایند.

 

توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15   بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 

 

 

 

                                  

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:48  توسط  احمدی نسب  |